Technologia

Technologia

Jako świadome przedsiębiorstwo zaczęliśmy dbać o otaczające nas tereny i naprawiamy skutki ingerencji w środowisko. Stosujemy nowoczesne technologie remediacji gruntów, gospodarczo wykorzystujemy odpady inertne, jak popioły z węgla, gruzy budowlane, ziemię do rekultywacji wyrobisk, odzyskując tereny do nowych inwestycji np. w OZE.
Za pomocą nowoczesnej i niskoemisyjnej maszyny przywracamy wartości użytkowe terenów po kopalni iłów, mieszając gruzy z popiołami i wypełniając tą mieszanką wyrobisko.
 

Na naszym terenie znajduje się stanowisko do bioremediacji gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi. Na specjalnie przygotowanym polu, zabezpieczonym folią przed przenikaniem do wód gruntowych, usuwamy z przyjętych odpadów substancje niebezpieczne. Dzieje się to dzięki zraszaniu stanowiska płynem zawierającym żywe mikroorganizmy, które przetwarzają węglowodory ropy naftowej.