Gospodarka odpadamiTechnologia

Jako świadome przedsiębiorstwo zaczęliśmy dbać o otaczające nas tereny i naprawiamy skutki ingerencji w środowisko.

Decyzje

Mamy pozwolenie na zagospodarowanie zanieczyszczonej gleby zawierającej substancje ropopochodne, a także popioły, żużle i pyły z kotłów, odpady z betonu, gruz betonowy i ceramikę, a także glebę i kamienie.