FAQ

Co to jest keramzyt?

Jest to lekkie kruszywo ceramiczne otrzymane przez wypalenie łatwo pęczniejących glin i iłów w piecach obrotowych. Ciężar nasypowy wynosi 295-650 kg/m3 granulatu. Posiada wysoką izolacyjność cieplną, odporność na czynniki chemiczne i atmosferyczne. Jest materiałem bezwonnym, niepalnym, mrozoodpornym o małej nasiąkliwości. Zgodne z normą PN-EN 13055:2016-07, dopuszczone do stosowania na obszarze UE.

Czym jest rekultywacja?

To działalność mająca na celu przywrócenie wartości użytkowej glebom zniszczonym przez przemysł, zwłaszcza górniczo-hutniczy. Polega ona na właściwym ukształtowaniu rzeźby terenu, poprawieniu właściwości fizycznych i chemicznych gleby, uregulowaniu stosunków wodnych, wzmacnianiu skarp, zbudowaniu dróg i niezbędnych obiektów gospodarczych lub turystycznych, zasianiu traw i innych niskopiennych roślin oraz zadrzewieniu połączonym z wysianiem odpowiednich grzybów itp. Obowiązek rekultywacji spoczywa na użytkowniku, który zniszczył glebę wykorzystując ją do celów pozarolniczych.

Co to jest bioremediacja?

To jest technologia usuwania zanieczyszczeń (głównie substancji ropopochodnych) z gleby i wód podziemnych za pomocą żywych mikroorganizmów w celu katalizowania, destrukcji lub transformacji różnego rodzaju zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe. W bioremediacji wykorzystywane są naturalne zdolności mikroorganizmów do rozkładu węglowodorów ropy naftowej.